Rejestracja: 18 337 40 26

Od poniedziałku do piątku: 9:00-17:00.

Terminy wizyt

Aktu­alny har­mono­gram przyjęć lekarzy.

Zakres usług medycznych

Poznaj bliżej naszych lekarzy.

Aktualności

Poradnie specjalistyczne

Ortopedii i chirurgii urazowej
Okulistyczna
Preluksacyjna
Wady postawy
Endokrynologiczna
Onkologiczna
Urologiczna
Chirurgii ogólnej
Nadciśnienia tętniczego
Dermatologiczna
Chorób wewnętrznych
Nefrologiczna
Pracownia USG
Pracownia RTG
Ortopedii i chirurgii urazowej

Ortopeda – Lek. Michał Wrona

Kom­plek­sowa dia­gno­styka i lecze­nie cho­rób narządu ruchu i ura­zów narządu ruchu.

Okulistyczna

Okulista – Specjalista okulistyki Lek. Magdalena Wrona

Badania i zabiegi związane z wadami wzroku.

Endokrynologiczna

Specjalista endokrynolog – Lek. Wioletta Gruca

Kom­plek­sowa dia­gnostka i lecze­nie cho­rób wewnętrznch oraz endokrnologicznych.

Onkologiczna

Onkolog – Lek. Artur Kalita

Wy­ko­nu­je dia­gno­sty­kę i le­cze­nie cho­rób no­wo­two­ro­wy­ch.

Urologiczna

Urolog – Dr Karol Raczyński

Konsultacje urologiczne i badania USG.

Chirurgii ogólnej

Chirurg ogólny – Lek. Artur Kalita

Wy­ko­nu­je zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej.

Dermatologiczna

Dermatolog – Dr Adriana Łukasik

Diagnostyka i leczenie chorób oraz zmian skórnych.

Nefrologiczna

Nefrolog, internista, hipertensjolog – dr n. med. Andrzej Fugiel

Lecze­nie cho­rób nerek i nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego. Bada­nia ultra­so­no­gra­ficzne.

Pracownia USG

Badania ultrasonograficzne (USG)
Oferujemy pełny zakres badań.

Pracownia RTG

Pracownia RTG

Badania RTG ogólnodiagnostyczne
układu kostnego, układu płucnego.

Na­wią­żemy współ­pracę z le­ka­rzami róż­nych spe­cjal­no­ści. Ofe­ru­jemy moż­li­wość pod­najmu atrak­cyj­nych ga­bi­ne­tów, łącz­nie z ob­sługą re­je­stra­cyjną.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. “Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Menu