Ortopeda - Lek. Michał Wrona

Wykształcenie:

 • Studia me­dyczne: Akademia Medyczna w Krakowie, rok ukończenia 1984
 • Specjalista II stopnia w chi­rur­gii ura­zo­wej i or­to­pe­dii
 • Specjalista II stopnia w dzie­dzi­nie me­dy­cyny ra­tun­ko­wej
 • Staż za­wo­dowy w Belgii w Centre Hospitalier Rėgional Le Tilleriau Soignies i w Cliniques Universitaires U.C.L. de Mont-Godinne

Kwalifikacje:

 • Czło­nek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
 • Czło­nek Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
 • Czło­nek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki
 • Udział w licz­nych sym­po­ziach, zjaz­dach na­uko­wych i kur­sach or­to­pe­dycz­nych
 • Ce­try­fi­katy kur­sów dia­gno­styki USG na­rządu ru­chu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Wykonuje:

 • Kompleksową dia­gno­stykę i le­cze­nie cho­rób na­rządu ru­chu i ura­zów na­rządu ru­chu
 • USG na­rządu ru­chu (w tym sta­wów bio­dro­wych dzieci)
 • Ocenę wad po­stawy u dzieci i mło­dzieży
 • Zabiegi or­to­pe­dyczne
 • Kontrole i le­cze­nie po­ope­ra­cyjne
 • Terapię oso­czem bo­ga­to­płyt­ko­wym (ang. pla­te­let rich pla­sma, PRP)
 • Iniekcje dostawowe

Wydaje opi­nie i kon­sul­ta­cje spe­cja­li­styczne – le­karz orzecz­nik KRUS, kon­sul­tant ZUS i to­wa­rzystw ubez­pie­cze­nio­wych.

Menu