Rejestracja: 18 337 40 26 / 337 25 65

Od poniedziałku do piątku: 9:00-17:00.

Terminy wizyt

Aktu­alny har­mono­gram przyjęć lekarzy.

Zakres usług medycznych

Poznaj bliżej naszych lekarzy.

Aktualności

HIPOKRATES 2022

Miło nam poinformować, że dzięki Państwa głosom, odebraliśmy nagrodę dla…
Więcej

Poradnie specjalistyczne

Na­wią­żemy współ­pracę z le­ka­rzami róż­nych spe­cjal­no­ści. Ofe­ru­jemy moż­li­wość pod­najmu atrak­cyj­nych ga­bi­ne­tów, łącz­nie z ob­sługą re­je­stra­cyjną.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. “Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Menu