Polityka prywatności i plików cookies

Rozdział I

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwane dalej RODO, informuję iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Wrona S.C., Wrona Michał, Wrona Magdalena z siedzibą w Limanowej przy ul. T. Kościuszki 35, adres e-mail: wronamed@gmail.com.
 • Inspektorem ochrony danych w Centrum Medyczne Wrona S.C., Wrona Michał, Wrona Magdalena jest Pani Patrycja Powroziewicz-Wrona, kontakt e-mail: iod@ochronatwoichdanych.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ. – Ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez telefon) jak również w naszej placówce, na stanowiskach rejestracyjnych czy w gabinecie lekarskim.
  2. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ. – Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
  3. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ. – Realizujemy prawa naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy oświadczenia, które upoważniają inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta
  4. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami. – Kontaktujemy się z pacjentem pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć o konsultacji, poinformować o możliwości odbioru wyniku badań.
  5. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. – Jako podmiot leczniczy prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych pacjenta.
  6. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z objęciem systemem monitoringu wizyjnego rejestracji w budynku oraz parkingu przed budynkiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia.
  7. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych kontaktowych w celu usprawnienia kontaktu z pacjentem.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. inne podmiotom leczniczym, współpracującym z Administratorem celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej,
  2. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu diagnostycznego, firmy kurierskie i pocztowe),
  3. dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierające Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, firmy windykacyjne),
  4. osoby upoważnione przez pacjentów w ramach realizacji praw pacjenta.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzane dane w tym celu przechowywane są przez okres do przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres 7 dni. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 • Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływają.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 • W związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego na terenie przychodni posiada Pani/Pan prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu, prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących, prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych obowiązkowych jest wymagane przepisami prawnymi, nie podanie danych uniemożliwi Administratorowi świadczenie usług medycznych. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Rozdział II

Polityka Cookies

 1. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
  1. celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
  2. możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji Serwisu.
 1. Serwis prowadzony przez Centrum Medyczne Wrona s. c. Wrona Michał, Wrona Magdalena wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Centrum Medyczne Wrona s. c. Wrona Michał, Wrona Magdalena w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.
 3. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić korzystanie z Serwisu Centrum Medycznego Wrona s. c. Wrona Michał, Wrona Magdalena.
 5. Centrum Medyczne Wrona s. c. Wrona Michał, Wrona Magdalena informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
  1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika;
  2. nazwę stacji klienta;
  3. identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa;
  4. czas nadejścia zapytania;
  5. kod żądania http;
  6. kod odpowiedzi http;
  7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link), w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  8. informacje o przeglądarce użytkownika;
  9. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 1. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Centrum Medyczne Wrona s. c. Wrona Michał, Wrona Magdalena.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności i cookies Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
Menu