Rejestracja: 18 337 40 26

Od poniedziałku do piątku: 9:00-17:00.

Terminy wizyt

Aktu­alny har­mono­gram przyjęć lekarzy.

Zakres usług medycznych

Poznaj bliżej naszych lekarzy.

Aktualności

Poradnie specjalistyczne

Ortopedii i chirurgii urazowej
Okulistyczna
Preluksacyjna
Wady postawy
Endokrynologiczna
Onkologiczna
Urologiczna
Chirurgii ogólnej
Chorób płuc dzieci
Nadciśnienia tętniczego
Dermatologiczna
Chorób wewnętrznych
Nefrologiczna
Pediatryczna
Punkt pobrań materiałów do badań
Pracownia USG
Pracownia RTG
Ortopedii i chirurgii urazowej

Ortopeda – Lek. Michał Wrona

Kom­plek­sowa dia­gno­styka i lecze­nie cho­rób narządu ruchu i ura­zów narządu ruchu.

Okulistyczna

Okulista – Specjalista okulistyki Lek. Magdalena Wrona

Badania i zabiegi związane z wadami wzroku.

Endokrynologiczna

Specjalista endokrynolog – Lek. Wioletta Gruca

Kom­plek­sowa dia­gnostka i lecze­nie cho­rób wewnętrznch oraz endokrnologicznych.

Onkologiczna

Onkolog – Lek. Artur Kalita

Wy­ko­nu­je dia­gno­sty­kę i le­cze­nie cho­rób no­wo­two­ro­wy­ch.

Urologiczna

Urolog – Dr Karol Raczyński

Konsultacje urologiczne i badania USG.

Chirurgii ogólnej

Chirurg ogólny – Lek. Artur Kalita

Wy­ko­nu­je zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej.

Dermatologiczna

Dermatolog – Dr Adriana Łukasik

Diagnostyka i leczenie chorób oraz zmian skórnych.

Nefrologiczna

Nefrolog, internista, hipertensjolog – dr n. med. Andrzej Fugiel

Lecze­nie cho­rób nerek i nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego. Bada­nia ultra­so­no­gra­ficzne.

Pediatryczna

Pediatra pulmonolog – Lek. Małgorzata Wajda

Dia­gno­styka i lecze­nie ostrych oraz prze­wle­kłych cho­rób wieku dzie­cię­cego.

Punkt pobrań materiałów do badań

Punkt pobrań badań laboratoryjnych

W centrum medycznym czynny jest raz w tygodniu punkt pobrań badań.

Pracownia USG

Badania ultrasonograficzne (USG)
Oferujemy pełny zakres badań.

Pracownia RTG

Pracownia RTG

Badania RTG ogólnodiagnostyczne
układu kostnego, układu płucnego.

Na­wią­żemy współ­pracę z le­ka­rzami róż­nych spe­cjal­no­ści. Ofe­ru­jemy moż­li­wość pod­najmu atrak­cyj­nych ga­bi­ne­tów, łącz­nie z ob­sługą re­je­stra­cyjną.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. “Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Menu